Partnerzy

Koordynator projektu: 

PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI – Zonguldak, Turcja

Pozostali partnerzy: 

  • ZONGULDAK VALİLİĞİ – Zonguldak, Turcja
  • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT – Larisa, Grecja
  • DANMAR COMPUTERS – Rzeszów, Polska
  • FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS – Sycylia, Włochy

DANMAR COMPUTERS:

Firma Danmar Computers została założona 1 maja 2000 r., jako firma informatyczna. Głównymi celami naszych działań były i nadal są szkolenia oraz wdrożenia systemów informatycznych. Z biegiem lat, zakres usług świadczonych przez Danmar Computers był jednak regularnie rozszerzany.

W 2001 roku rozpoczęliśmy współpracę z centrum kształcenia Wszechnica w Krośnie przy realizacji projektów ministerialnych, w ramach, których szkoliliśmy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od tego czasu Danmar Computers prowadzi różnego rodzaju szkolenia dla nauczycieli.

Od 2003 roku jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE i możemy prowadzić szkolenia i egzaminy wiodących międzynarodowych producentów oprogramowania. Największym zainteresowaniem cieszą się egzaminy firmy CISCO.

W 2007 roku, firma Danmar Computers dołączyła do międzynarodowego konsorcjum, Concorde, z siedzibą w Brukseli. Celem konsorcjum jest praca na rzecz społeczeństwa europejskiego, w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy.

W 2008 roku rozpoczęliśmy udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Zaczęliśmy od dwóch projektów, w jednym, jako partner, w drugim, jako koordynator. Oba projekty miały na celu pomoc osobom bezrobotnym na regionalnym rynku pracy.

W 2017 roku rozpoczęliśmy realizację 17 projektów i kontynuowaliśmy prace nad trwającymi projektami. Ponieważ pracowaliśmy już wcześniej nad wieloma tematami, łatwiej nam było zrozumieć ideę stojącą za nowymi projektami i zaproponować ciekawe rozwiązania.

Wśród nowych tematów, które się pojawiły, niezwykle istotne były: funkcjonowanie startupów i wsparcie przedsiębiorczości społecznej, edukacja w dziedzinie nauki, czy rozwój przemysłu dronowego. Nadal jednak zajmujemy się kwestiami społecznymi i realizujemy projekty wśród grup defaworyzowanych. Mamy nadzieję, że każdy z naszych projektów przyczyni się do budowania lepszego jutra, które zaczyna się dzisiaj.


FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS:

Instytucja kooperatywna została założona w 2012 roku w celu promowania poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka, polityki i niezależności ekonomicznej, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz samostanowienia ludzi i jednostek; jest zgodna z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, co oznacza, że planuje realizować inicjatywy w zakresie współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej, edukacji, szkoleń i informacji. Inspiruje się również zasadami nauki społecznej Kościoła katolickiego i stosuje się do ducha ekonomii jedności, mając na celu szerzenie powszechnego braterstwa poprzez dążenie do praw społecznych, pomocniczości i solidarności.

Ta włoska instytucja świadczy następujące usługi:

Usługi edukacyjne, alfabetyzacja włoska i mediacja kulturalno-językowa, pomoc społeczna i prawna dla społeczności nieletnich oraz projekty terytorialne SPRAR;

Planowanie społeczne, badania nad regionalnymi, krajowymi i europejskimi zaproszeniami do składania wniosków o finansowanie, pisanie projektów, badania i tworzenie sieci partnerskiej, działania w zakresie zarządzania i sprawozdawczości administracyjnej projektów;

Przygotowywanie programów szkoleniowych i zarządzanie nimi.


PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI:

Paydaş jest instytucją edukacyjną non-profit, założoną przez edukatorów. Członkami są głównie nauczyciele różnych typów organizacji zajmujących się kształceniem. Głównym celem jest włączenie sztuki do edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej. W tym zakresie regularne działania stowarzyszenia obejmują organizowanie szkoleń, które wspierają rozwój pomocniczych działań edukacyjnych dla trenerów, pedagogów, moderatorów edukacji formalnej i poza formalnej. Działania te obejmują trzy główne obszary: edukację na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego, innowacji i digitalizacji. Jednym z celów stowarzyszenia jest również prowadzenie organizacji mających na celu pielęgnowanie wzajemnej edukacji pomiędzy kadrą nauczycielską i interakcji edukacyjnej. Jedną z naszych głównych misji jest promowanie przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Nasza organizacja skupia się również na opracowywaniu innowacyjnych programów szkoleniowych, modułów i narzędzi wspierających zasoby edukacyjne. Tym samym będzie to miało daleko idące skutki dla młodych mieszkańców Turcji i całej Europy.

PAYDAS współpracuje na szczeblu lokalnym i regionalnym, gdzie można zaangażować się w działania związane z zakresem projektu. Dążąc do tego, aby zawsze wzbogacać i ulepszać edukację, którą zapewnia nasza organizacja, przyjęliśmy i rozwinęliśmy różne podejścia do szkoleń. Dlatego też, wcześniejsze doświadczenia dają organizacji wyjątkowy wgląd w praktyczne aspekty realizacji projektów współfinansowanych na dużą skalę, a także zapewniły nam niezwykle szeroką sieć współpracujących ze sobą organizacji z całego świata.

INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT:

Institute of Entrepreneurship Development (Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości) jest organizacją badawczą założoną w 2005 roku, nastawioną na promocję przedsiębiorczości dla wszystkich. Główną działalnością organizacji jest realizacja projektów w ramach jednych z najbardziej wpływowych i przełomowych programów w Europie, takich jak HORIZON 2020 i program ERASMUS+.

W Instytucie Rozwoju Przedsiębiorczości, uznajemy przedsiębiorczość za kluczowy czynnik rozwoju i spójności społeczeństw. Nasza misja jest prosta. Dążymy do:

  • Promowania innowacyjności
  • Wzmacniania ducha przedsiębiorczości
  • Promowania kultury przedsiębiorczości
  • Zwiększania efektywności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

W celu promowania przedsiębiorczości w każdy możliwy sposób, rozwijamy badania i dostarczamy innowacyjne, dostosowane do potrzeb, realistyczne rozwiązania, które ułatwiają przedsiębiorczość i promują zatrudnienie. Codziennie inwestujemy w innowacje i dostarczamy realne rozwiązania dla wyzwań związanych z przedsiębiorczością.

Dzięki udanej realizacji wielu projektów unijnych, jesteśmy w stanie zbliżyć się o jeden krok do naszego celu, jakim jest przekształcenie w Centrum Doskonałości na skalę europejską w dziedzinie przedsiębiorczości.


GOVERNORSHIP of ZONGULDAK:

Governorship of Zonguldak (Gubernatorstwo Zonguldak) jest instytucją publiczną w Zonguldaku, a miasto to jest pierwszą Prowincją Republiki Turcji z 1924 roku. Turcja posiada 81 prowincji, a wszystkie gubernatorstwa pracują pod hierarchiczną kontrolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gubernatorstwo Zonguldak, jak wszystkie gubernatorstwa, jest organizacją parasolową w Prowincji, która ma wszystkie obowiązki i sankcje wobec innych organów publicznych i instytucji sektora prywatnego. Zonguldak leży nad Zachodnim Morzem Czarnym Turcji i jest jedynym miastem w Turcji, które posiada zasoby węgla kamiennego. Prowincja Zonguldak traci swoją populację od lat 80-tych XX wieku. Ponieważ różnorodność sektorów jest w prowincji słaba, a to osłabienie w znacznym stopniu powoduje brak miejsc pracy. Oprócz inwestycji publicznych, Gubernatorstwo Zonguldak stara się zwiększać możliwości zatrudnienia dla osób mieszkających w prowincji, poprzez dotacje krajowe i międzynarodowe. Górnictwo i turystyka to najbardziej rozwinięte sektory Zonguldak.