Rezultaty Intelektualne

O1: Otwarty Kurs Online w zakresie przedsiębiorczości społecznej

Wielojęzyczna platforma zostanie opracowana w celu stworzenia przestrzeni do nauki online dla grup docelowych projektu (edukatorów/profesjonalistów pracujących w organizacjach, zapewniających wsparcie dla populacji migrantów) i będzie zawierać wszystkie cyfrowe materiały edukacyjne stworzone podczas projektu. Ponadto platforma ta uwzględnia informacje promocyjne, w tym nt. wydarzeń i działań, oraz rezultaty i inne opracowania projektowe. Platforma ma na celu wyposażenie edukatorów pracujących dla organizacji przeznaczonych dla młodych dorosłych uchodźców i osób ubiegających się o azyl o niskich kwalifikacjach, w odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Główne składowe platformy to kurs szkoleniowy, przewodnik szkoleniowy, narzędzia do oceny i e-learning. Treść będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych społecznych. Będzie dostępna w języku angielskim, tureckim, polskim, greckim i włoskim – bezpłatnie i z łatwym dostępem.

O2: Treści Edukacyjne dotyczące przedsiębiorczości społecznej:

Treść edukacyjna otwartego kursu online zostanie opracowana specjalnie dla grupy docelowej, ze szczególnym i innowacyjnym naciskiem na sposób, w jaki uczestnicy (migranci i uchodźcy) nabywają odpowiednie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej, aby móc zakładać własne przedsiębiorstwa na obszarach, na których przybywają od momentu ich przybycia do nowych krajów. Treści edukacyjne zostaną dostosowane poprzez analizę potrzeb przeprowadzoną w początkowym etapie trwania projektu. Rezultat ten ma na celu wsparcie migrantów i uchodźców w nauce i rozwijaniu własnego pomysłu na to, jakie firmy chcieliby prowadzić na obszarach, gdzie zdecydowali się zamieszkać.